Smart Control Room

ห้องควบคุมส่วนกลาง เป็นระบบรวบรวมโดยนำข้อมูลที่จำเป็นจากหลายๆแหล่งได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ การแจ้งเตือน หรือข้อมูลจาก sensor ต่างๆ มาแสดงไว้ที่จุดเดียว แสดงข้อมูลบนจอภาพในห้องควบคุมได้หลากหลายรูปแบบมาประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์ สั่งการ ดำเนินการ ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมดังนี้

  • Broadcast ห้อง Master Control Room ในสถานีโทรทัศน์ รวมข้อมูลรายการจากหลายสตูดิโอ และจัดส่งไปออกอากาศ ผ่านคลื่นโทรทัศน์
  • IT ห้องปฏิบัติการ (NOC) สังเกตการณ์ การทำงานและความผิดปกติ ของ ระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์
  • Security ในหน่วยงาน ห้อง Security Operations Center รักษาความปลอดภัย ภายใน-นอกอาคาร หมู่บ้าน สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว โรงงาน รวบรวมภาพกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและป้องกันอันตราย
  • Military ห้อง War Room หรือ สำนักข่าวกรอง รับส่งข้อมูลจากภาคสนาม สังเกตการ รับคำสั่ง วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนยุทธวิธีทางการทหาร
  • Emergency Operations Center ศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติ รวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ หรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบหรืออันตรายต่อการใช้ชีวิต ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบสำคัญ

  • Display จอภาพ หรือ Video Wall ที่สามารถจัดรูปแบบได้ เพื่อแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย มีความคมชัด ภาพความละเอียดสูง และรองรับการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • Controller & Switcher ระบบที่สามารถควบคุมและดึงข้อมูลได้หลายๆ อุปกรณ์ภายในเวลาเดียวกัน เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครื่องสลับสัญญาณภาพ เพื่อนำข้อมูลมาแสดงบน Display ตาม Layout ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  • AV System ระบบรับส่งภาพและเสียงที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานเพื่อใช้ตรวจข้อมูล เชื่อมโยง และสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในห้อง ภายในอาคาร หรือ ในสถานที่หน้างานได้