CONTROL ROOM & COMMAND CENTER

ห้องควบคุมส่วนกลาง เป็นระบบรวบรวมโดยนำข้อมูลที่จำเป็นจากหลายๆแหล่งได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ การแจ้งเตือน หรือข้อมูลจาก sensor ต่างๆ มาแสดงไว้ที่จุดเดียว แสดงข้อมูลบนจอภาพในห้องควบคุมได้หลากหลายรูปแบบมาประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์ สั่งการ ดำเนินการ ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMART MEETING ROOM 

Smart meeting room เป็นการออกแบบห้องประชุมที่สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายและครบวงจร ด้วยการผสมผสานระหว่าง Hardware และ Software อย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลการประชุมในการทำงานร่วมกันและยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง  เช่น แสงไฟ ม่าน หรือ เครื่องปรับอากาศ ได้อย่างง่ายดาย

DIGITAL SIGNAGE

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Digital ผ่าจอภาพสามารถแสดงเนื้อหาได้ทั้ง ภาพนิ่งและวิดีโอ ออกแบบจัดวางเนื้อหาได้หลายรูปแบบทั้งแนวตั้ง แนวนอน แนวทะแยงมุม หลายขนาดตั้งแต่ขนาดจอทีวีปกติจนถึงขนาดหลาย 10 เมตร ขึ้นอยู่ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอและพื้นที่จัดแสดงเนื้อหา โดยสามารถตั้งเวลาการจัดแสดงเนื้อหาที่เหมือนกันหรือต่างกันในหลายๆที่ได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต