PROFESSIONAL AUDIOVISUAL SOLUTIONS

CONTROL ROOM & COMMAND CENTER

ห้องควบคุมส่วนกลาง เป็นระบบรวบรวมโดยนำข้อมูล

ที่จำเป็นจากหลายๆแหล่งได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ การแจ้ง

เตือน หรือข้อมูลจาก sensor ต่างๆ มาแสดงไว้ที่จุด

เดียว แสดงข้อมูลบนจอภาพในห้องควบคุมได้หลาก

หลายรูปแบบมาประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้

อย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์ สั่งการ ดำเนินการ ตอบ

สนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMART MEETING ROOM 

Smart meeting room เป็นการออกแบบห้องประชุมที่

สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายและครบวงจร ด้วยการ

ผสมผสานระหว่าง Hardware และ Software อย่าง

เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่ง

ยาก ทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลการประชุมในการ

ทำงานร่วมกันและยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

ภายในห้อง  เช่น แสงไฟ ม่าน หรือ เครื่องปรับ

อากาศ ได้อย่างง่ายดาย

DIGITAL SIGNAGE

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Digital ผ่าจอภาพ

สามารถแสดงเนื้อหาได้ทั้ง ภาพนิ่งและวิดีโอ ออกแบบ

จัดวางเนื้อหาได้หลายรูปแบบทั้งแนวตั้ง แนวนอน แนว

ทะแยงมุม หลายขนาดตั้งแต่ขนาดจอทีวีปกติจนถึง

ขนาดหลาย 10 เมตร ขึ้นอยู่ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

และพื้นที่จัดแสดงเนื้อหา โดยสามารถตั้งเวลาการจัด

แสดงเนื้อหาที่เหมือนกันหรือต่างกันในหลายๆที่ได้ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต