Multi-purpose Auditorium

The Multi-purpose Auditorium is created by using multi-technology standards integrated to each other. For serving a variety of uses, including trade exhibitions, seminars, trainings, and conferences. It consists of a sound barrier system, a visual system,  sound system and multimedia based on the requirements of the organizers.

The multipurpose design currently emphasizes modern and elegant elements, as well as the development of control methods to make life more convenient in order to operate all the equipments whether it is a visual, audio, or electrical system. Besides, selecting furnitures or other items is also important and requires incorporation with engineering principles. All affect the calculation of sound pressure and sound coverage, soundproofing and echo testing acoustics too.

Visual System

The multipurpose meeting space is normally huge than a typical meeting space. The screen size is large so that it can be seen clearly from every angle in the room. Today’s choices include the LED Wall display, which is very popular. It allows users to adjust the size and resolution easily. Alternatively, a projector system that can currently support enormous display like over 100″ support 4K resolution. Projector’s installation requires checking of distance, expected screen size and brightness.

Audio System

In order to ensure sound cover to all the space within the multi-purpose meeting room, the selection of speakers is another crucial point. Whether it’s the size of the speakers, the output power, and the installation position, then use the software to simulate its processing. Eventually, we can review the selected equipments whether they can provide the desired results or not.

Control System

Versatile meeting space requires various equipment arrangements to carry out the required tasks. Another intriguing technique is using the control system (Automation). This can contribute to much more convenient and quicker operation. The control system is created by selecting the desired behaviors of the equipment to be controlled and save as a preset for serving various operating situations in advance

Multi Purpose Auditorium หรือ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เป็นห้องประชุมที่ออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการอย่างอิสระ ระบบต่่างๆ ทั้งระบบภาพและระบบเสียงและระบบอื่นๆ จะต้องทำงานประสานกันอย่างลงตัว

เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลาย การออกแบบโดยรวมจะเน้นความทันสมัย และสวยงาม โดยจะต้องดูความต้องการด้านความสามารถของระบบภาพ, ระบบเสียง รวมไปถึงระบบมัลติมีเดียหลักต่างๆ ก่อน แล้วนำมาเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกัน เกิดเป็นระบบที่รองรับการใช้งานได้ตามที่ต้องการ รวมไปถึงการนำระบบควบคุมมาใช้เพิ่มเติม เพื่อให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการใช้งานหรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ลง ไม่ว่าจะเป็นระบบภาพ, ระบบเสียง หรือระบบไฟฟ้า อีกทั้งการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ และรูปแบบการติดตั้งที่สามารถทำให้กลมกลืนเข้ากับดีไซน์ของห้องได้ก็เป็นอีกหัวข้อที่สำคัญเช่นกัน

เพื่อให้ห้องประชุมอเนกประสงค์สามารถรองรับรูปแบบในการใช้งานต่างๆได้ดีนั้น การออกแบบที่เป็นการผสมผสานระหว่างความต้องการใช้งานและหลักการทางวิศวกรรมนั้นจึงมีความสำคัญ อาทิเช่น การคำนวน ความดังของเสียงและพื้นที่ครอบคลุมของเสียง การทดสอบค่าเสียงสะท้อนและการกันเสียง พร้อมทำอคูสติกดีไซน์ด้วย

ระบบภาพ

โดยมากห้องประชุมอเนกประสงค์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องประชุมปกติ ขนาดของจอภาพที่ใช้งานนั้นจึงควรมีขนาดใหญ่มากพอ เพื่อให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากทุกพื้นที่ของห้อง เทคโนโลยีปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ จอแสดงผลแบบ LED Wall ที่สามารถเลือกขนาดและความละเอียดภาพได้ตามที่ต้องการ หรือจะเป็นระบบเครื่องฉายภาพ (Projector) ที่ปัจจุบันมีความสามารถรองรับจอภาพขนาดใหญ่มากกว่า 100” ขึ้นไป หรือ ความละเอียดภาพ ที่คมชัด 4K ซึ่งเราสามารถเลือกขนาด และความสว่างของเครื่องฉายภาพได้จากขนาดจอและระยะการติดตั้งเครื่องฉายภาพ จากนั้นก็ใช้ Software จำลองการประมวลผลเพื่อดูภาพรวมของอุปกรณ์ที่เลือกใช้งานว่าสามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้หรือไม่ต่อไป

ระบบเสียง

เพื่อให้ระบบเสียงครอบคลุมพื้นที่ภายในห้องประชุมอเนกประสงค์นั้น การเลือกลำโพงมาใช้งานก็เป็นอีกจุดที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของลำโพง, กำลังขับ, และจุดที่ติดตั้ง จากนั้นก็ใช้ Software จำลองการประมวลผล เพื่อดูภาพรวมของอุปกรณ์ที่เลือกใช้งานว่าสามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้หรือไม่

ระบบควบคุม

ห้องประชุมอเนกประสงค์ที่มีการผสมผสานอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการนั้น มักมีความจำเป็นที่จะต้องนำระบบควบคุม (Automation) มาใช้งาน เป็นตัวช่วยให้การใช้งานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยเราสามารถการออกแบบเงื่อนไขการทำงานต่างๆ นั้น มาเรียบเรียงเป็น Preset เพื่อใช้เลือกลักษณะการทำงานที่ต้องการ และมีอุปกรณ์ที่ใช้สั่งการได้ง่ายอีกด้วย